Filantropía Comunitaría
Filantropía Comunitaría

Te binti ya’tel ya spas te Fundación Comunitaria

Filantropía Comunitaría

Mach’a ya stak’ sjelontes kuxinel

Bit’il ay snojpil kuun jo’tik

Te ta banti ay fundación comunitaria Amigos de San Cristóbal A.C. jich ya yak’ sk’op te bit’il ya x-a’tejon jo’tik: te majuk x-a’tejotik, yich’el jbajtik ta muk’, te lekil a’telil ya jpas jo’tik, te pajal kil jbajtik, sok slejel yantik a’telil, ta swenta te bit’il yich’ ak’el ta ilel te programa yuun Koltey-jbatik sok jlumaktik.

Te majuk x-a’tejotik

Ya jel jo’tik te bit’il yich’ ilel sok te jun pajaluk te bit’il ya kil jbatij te ya x-a’tejotik ta junax, te ya kiltik te bit’il te ya spasik participar sok bit’il ya yak’ik te binti sk’an yak’ik te ya yich’ tijel sok yich’ ak’el te ta jun lum te jun a’telil sok te mach’atik ilbil te teynax ayik a.

Yich’el jbajtik ta muk’

Ya kich’tik ta muk’ te stalel jkuxlejatik sok te yip te jujun jtul persona te bit’il ya ya’y sba te bit’il ay te xkuxlejal sok bit’il ay, te yak’el yip te binti ya stak spas yuun jich ya stak’ sjelontes a te xkuxinel yantik, te ja’ ya yak’ te sk’op ya’yej, te binti ya sna’ spasel sok teme ta sp’ejel yo’tan ya sk’an sjelontesbe te xkuxlejal te yantik.

Te lekil a’telil ya jpas jo’tik

Ya jle jo’tik te bit’il lek x-a’tejotik sok te lekuk yich’ ilel te binti yich’ pasel sok bit’il yich’ lejel te koltayel ta jun lum, te yakuk yich’bel lek ilel sok spasel bel te a’telil bit’il xben bel, te yuun jich lekuk ya xk’ot ta ilel a te sit te a’telil te bit’il yich’o alele.

Te pajal kil jbajtik

Ya jelontes jo’tik te banti mayuk lek kuxinele te lekuk ya yich’ leel te binti stak’ spasik, te tey pasbil tal a te ta snojpil joltik sok te snopel xan te bitik tema ayik te mayun ilbile, te jichuk ya yich’bel k’atp’unel te a’telil ta junjun jtul sok nix ta junax a’tel te ay ak’bil k’op te bit’il ya yich’ alel te jun pajalotik.

Slejel yantik a’telil

Ya jpas yantik a’telil jo’tik te ya yak’be yip te stalel jkuxlejaltik yuun te Koltey-jbatik sok jlumaktik te te’nax ay ae, te ta jun snopel ta junax sok te bit’il stak’ jlekil kanantatik sok kiltik jun a’telil te maba ja’nax ya jmalitik te binti yak’ te ajwalil, te ja’ ya yak’ ta ilel te lekil kuxinel ta yantik, stalel jkuxlejaltik sok xkuxlejal balumilal.

Ta ya’wilaltal 2020, la kak’betik tal yip oxeb estrategiaetik ta ya’telino te programa yuun Koltey-jbatik sok jlumaktik: