Filantropía Comunitaría

Me’ k’inubal ta Kuxlejal

Ja’ jchop tseltaletik tey ko’ol stalel skuxlejalik, ta sk’anik ta skoltsbaik ta yak’el koltael li ta buch’utik oyik ta vokole, xchu’uk sk’elel skuxlej jme’tik balamil.

K’usi ta sk’an ta spasik

Li buch’utik jtsobojbakotik ch’abal k’usi ta jujuntal nox ta jk’ankotik, ta jtsobjbakotik ta komon chich’ pasel abteletik skuenta sjelel ech’el ta lek li vokolaletik oy ta jlumaltike xchu’uk ti buch’utik tsobojsbaike ti ja’ teyik ti jchop li’ skuenta ta sjelik ech’el ti skuxlejalik xchu’uk li buch’utik tey xa no’ox tsobolik ta jlumaltik yo’ ti xich’ pasel ech’el abteletik ta xvinaj ti yokel abtel ta slekubtasel skuxlej krixchanoetik, yo’ ti xtuk’ib ech’el li kuxlej xchu’uk xkuxlej jlumaltik.

K’usi sk’elojik ta ts’akale

Ja’ ta tsobol ta spasik abteletik bu ja’ ta slik’esik talel, ja’ ta sk’anik ti ta stik’sba yan jnaklometik ta tsobol yabtelanel xchu’uk k’u x-elan stak slikesik abteletik jujuntal tsa’o stak’inik sp’olesik ech’el yo’ xjel ech’el skuxlejik, ta xich’ik ta muk’ li jelelultik xchu’uk xch’iel skuxlejalik jujuntale.

Yich’el ta muk’

Chich’ yulesel ch’ulelil ta tsobol, ta xk’ot ta ko’ontik svokolal li yantike, Ich’bil ta muk’ sjelul kuxlejalil, ich’bil ta muk’ li jlumaltik